THÔNG TIN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CHỨNG CHỈ ISO/IEC 17025

CHUNGCHICONGNHAN

QUẢNG CÁO

tramatco
 

PHIEU YCKN

:: Thông tin - Thông báo

:: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KQLCNT GÓI THẦU DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ LẠI ISO 17025

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

    TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

          Số: 37 /QĐ-TTKN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Đà Nẵng, ngày 07 tháng 8 năm 2023

 

                                                               QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Dịch vụ đánh giá lại và đánh giá mở rộng phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023

                                                       

                                         GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 1997 của Chủ tịch UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng về thành lập Trung tâm Kiểm định Dược phẩm - Mỹ phẩm - Vật tư Y tế thành phố Đà Nẵng. Nay đổi tên thành Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 10307/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-TTKN ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm về việc thành lập Tổ xét thầu các gói thầu mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 33b/QĐ-TTKN ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm về việc phê duyệt mua Dịch vụ đánh giá lại và đánh giá mở rộng phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-TTKN ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Dịch vụ đánh giá lại và đánh giá mở rộng phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số ngày 03 tháng 8 năm 2023 giữa Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng Văn phòng Công nhận chất lượng.

Căn cứ Phiếu trình ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Tổ xét thầu về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Dịch vụ đánh giá lại và đánh giá mở rộng phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài chính Trung tâm Kiểm nghiệm.

                                                               QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

1. Tên và nội dung gói thầu: Mua dịch vụ đánh giá lại và đánh giá mở rộng phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng.

3. Tên nhà thầu trúng thầu: Văn phòng Công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Địa chỉ: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Giá trúng thầu: 61.950.000 đồng, viết bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng.

Mức giá trên là giá trọn gói bao gồm chi phí đánh giá theo quy định và chi phí đi lại, ăn ở của chuyên gia đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế phí khác theo quy định.

Danh mục phép thử đánh giá lại và đánh giá mở rộng: Gồm có 30 phép thử, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

5. Nguồn vốn: Từ Ngân sách nhà nước

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Không qua mạng.

8. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2023.

9. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Điều 2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài chính; Ban đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo dõi tiến độ đánh giá và thực hiện việc thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài chính, các phòng chuyên môn có liên quan và Văn phòng Công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                

- Như điều 4;

- Lưu: VT, TC-HC-KH-TC.

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Lan

THÔNG TIN - THÔNG BÁO

VIDEO CLIP

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

YD CO TRUYEN 2

VKN ATVSTP

 

 

 

  
LOGO CHINHTRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3810.247     
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://kiemnghiemdanang.vn
 
TIN NHIEM WEB