THÔNG TIN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

CHỨNG CHỈ ISO/IEC 17025

QUẢNG CÁO

tramatco
 

PHIEU YCKN

:: Thông tin - Thông báo

:: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KHLCNT GÓI THẦU DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ LẠI ISO 17025

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

    TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

          Số: 34 /QĐ-TTKN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Đà Nẵng, ngày 28 tháng 7 năm 2023

 

                                                                      QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Dịch vụ đánh giá lại và đánh giá mở rộng phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023

                                                  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 1997 của Chủ tịch UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng về thành lập Trung tâm Kiểm định Dược phẩm - Mỹ phẩm - Vật tư Y tế thành phố Đà Nẵng. Nay đổi tên thành Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 10307/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TTKN ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm về việc thành lập Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTKN ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm về việc thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 33b/QĐ-TTKN ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm về việc phê duyệt mua Dịch vụ đánh giá lại và đánh giá mở rộng phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023;

Căn cứ nhu cầu sử dụng của các phòng chuyên môn và Báo cáo xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Dịch vụ đánh giá lại và đánh giá mở rộng phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023 vào ngày 25 tháng 7 năm 2023;

Căn cứ Phiếu trình ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Dịch vụ đánh giá lại và đánh giá mở rộng phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023 phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Dịch vụ đánh giá lại và đánh giá mở rộng phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài chính Trung tâm Kiểm nghiệm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Dịch vụ đánh giá lại và đánh giá mở rộng phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Mua Dịch vụ đánh giá lại và đánh giá mở rộng phép thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023.

2. Giá gói thầu: 61.950.000 đồng, viết bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng.

- Danh mục phép thử đánh giá lại và đánh giá mở rộng: Gồm có 30 phép thử, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Mức giá trên là giá trọn gói bao gồm chi phí đánh giá theo quy định và chi phí đi lại, ăn ở của chuyên gia đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế phí khác theo quy định.

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng.

4. Nguồn kinh phí: Từ Ngân sách nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Không qua mạng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2023.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

10. Địa điểm thực hiện: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài chính và các phòng chuyên môn của Trung tâm Kiểm nghiệm có trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 4. Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài chính, các phòng chuyên môn của Trung tâm Kiểm nghiệm và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:               

- Như điều 4;

- Lưu: VT, TC-HC-KH-TC.

      GIÁM ĐỐC

 

Trần Thị Thu Lan

                                                       

THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH

VIDEO CLIP

VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

LIÊN KẾT WEBSITE

YD CO TRUYEN 2

VKN ATVSTP

 

 

 

 
1

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3810.247     

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://kiemnghiemdanang.vn

 

TIN NHIEM WEB